Gå til hovedindhold

Vej

Drift og vedligehold af veje i hele Ikast-Brande Kommune med undtagelse af de regionale kommuneveje.

Belægningsarbejde
  • Læs op

Veje og Grønne områder i Ikast-Brande Kommune er opdelt i klasse A, B og C efter den daglige brug.

Der er forskellige serviceniveauer i de 3 klasser, så drift og vedligehold er mest intensiv der hvor der er mange brugere.

Du kan læse mere herom og se kort over hvilke arealer og veje der har hvilken klasse og hvilket serviceniveau her.

Entreprenørafdelingen vedligeholder Ikast-Brande Kommunes vejnet.
Regionale hovedveje og private fællesveje er dog ikke omfattet.

Asfalt
Opgaverne består af reparation af huller og lignende. Planlagte reparationer af slidlag og forstærkninger udføres af eksterne entreprenører.
Vi fører tilsyn med vejnettet. Ved skader i belægningen, der kan påvirke trafiksikkerheden, afmærker vi skaden og udbedrer den normalt indenfor 3 uger. Store skader prioriteres højere og udbedres hurtigere.

Nedre hestlundvej

Fortove
Opgaverne består af reparation, omlægning og udskiftning af faste belægninger på veje og pladser, stier samt fortove.
Ved omlægning eller fornyelse af større strækninger arbejder vi tæt sammen med ledningsejere (el- og varmeværker, vandforsyning, teleselskaber m.fl.) for at undgå nye arbejder på samme strækninger, som vi lige har færdiggjort.

Kantsten

Skilte og afmærkning
Langs vejene vedligeholder vi skilte og pullerter. Vi udfører også mindre renoveringsopgaver af striber og hajtænder.

Grusveje
Arbejdet omfatter vedligeholdelse af kommunale grusveje og grusparkeringspladser. Vi kører med vejhøvl og supplerer med nyt grusmateriale, hvor det skønnes nødvendigt.
Der kan forekomme meget tørre perioder eller perioder med meget nedbør, hvor det er vanskeligt at udføre et fagligt tilfredsstillende arbejde. I de tilfælde venter vi med at udbedre grusvejene, indtil vejrforholdene tillader det.
 
Rabatter
Langs vejene vedligeholder vi rabatterne. Arbejdet består af græsslåning af rabatterne samt afhøvling eller tilkørsel af materialer til vejkanterne.
I perioeden 1, juni - 20. jun slås oversigtsarealer ved vejudmundinger, før skilteog andre arealer, hvor græsset forhindrer trafiksikkerheden.

I perioden 20. august - 1. november slås græsset i hele rabattens bredde til skel. Dog slås rabatter på klasse C veje kun hvert andet år. 
 
Afvanding
Vi reparerer og udskifter rendestensbrønde samt vedligeholder grøfter langs vejene.
 
Broer og bygværker
Broer og bygværker gennemgås én gang årligt, og mindre opgaver udføres af Entreprenørafdelingen. Det er f.eks. opgaver som beskæring, renholdelse for mos og vedligeholdelse af faskiner.
Større opgaver udføres af eksterne entreprenører.