Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vej

Entreprenørafdelingen vedligeholder Ikast-Brande Kommunes vejnet.
Regionale hovedveje og private fællesveje er dog ikke omfattet.

Asfalt
Opgaverne består af reparation af huller og lignende. Planlagte reparationer af slidlag og forstærkninger udføres af eksterne entreprenører.
Vi fører tilsyn med vejnettet. Ved skader i belægningen, der kan påvirke trafiksikkerheden, afmærker vi skaden og udbedrer den normalt indenfor 3 uger. Store skader prioriteres højere og udbedres hurtigere.

Nedre_Hestlundvej
 
Fortove
Opgaverne består af reparation, omlægning og udskiftning af faste belægninger på veje og pladser, stier samt fortove.
Ved omlægning eller fornyelse af større strækninger arbejder vi tæt sammen med ledningsejere (el- og varmeværker, vandforsyning, teleselskaber m.fl.) for at undgå nye arbejder på samme strækninger, som vi lige har færdiggjort.

Nye_kantsten_anlaegges
 
Skilte, afmærkning og autoværn
Langs vejene vedligeholder vi skilte, pullerter og bøjler. Vi udfører også mindre renoveringsopgaver af striber og hajtænder.
Autoværn består af beton- eller stålelementer, der vedligeholdes løbende. Det er hensigten, at beton med tiden udskiftes med stål.
 
Grusveje
Arbejdet omfatter vedligeholdelse af kommunale grusveje og grusparkeringspladser. Vi kører med vejhøvl og supplerer med nyt grusmateriale, hvor det skønnes nødvendigt.
Der kan forekomme meget tørre perioder eller perioder med meget nedbør, hvor det er vanskeligt at udføre et fagligt tilfredsstillende arbejde. I de tilfælde venter vi med at udbedre grusvejene, indtil vejrforholdene tillader det.
 
Rabatter
Langs vejene vedligeholder vi rabatterne. Arbejdet består af græsslåning af rabatterne samt afhøvling eller tilkørsel af materialer til vejkanterne.
Som udgangspunkt må vi ikke slå rabatterne før 20. august, men hensynet til trafiksikkerhed kræver, at vi slår rabatter, hvor det er vigtigt med ordentligt udsyn. Det er f.eks. ved vejudmundinger, i sving og foran skilte.
 
Vand på vejen
Vi reparerer og udskifter rendestensbrønde samt vedligeholder grøfter langs vejene.
Ved oversvømmelser assisterer vi beredskabet.
 
Broer og bygværker
Broer og bygværker gennemgås én gang årligt, og mindre opgaver udføres af Entreprenørafdelingen. Det er f.eks. opgaver som beskæring, renholdelse for mos og vedligeholdelse af faskiner.
Større opgaver udføres af eksterne entreprenører.

Entreprenørafdelingen 
Grøddevej 27, 7430 Ikast
Tlf: 9960 5150
E-mail: entreprenorafdeling@ikast-brande.dk